Schotland op Maat
Uw persoonlijke gids voor Schotland

Like ons op Facebook en deel deze pagina met uw vrienden.

Bezoek onze Facebook-pagina en volg ons voor nieuws, tips, wetenswaardigheden en mooie foto's van Schotland

https://facebook.com/schotlandopmaat

Castle Stalker. VisitScotland / Kenny Lam, all rights reserved

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Schotland op Maat zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.


Artikel 1 Inleidende bepaling
1.1.
Schotland op Maat: Schotland op Maat is een bemiddelingsbureau voor het samenstellen van maatwerkreizen naar Schotland in de ruimste zin van het woord. Schotland op Maat stelt uw reis op maat en naar uw wensen samen.
Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger:
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de, door Schotland op Maat verrichte diensten, zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en Schotland op Maat, waarbij Schotland op Maat zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

1.2
Schotland op Maat is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Schotland op Maat verleent deze diensten in uw opdracht. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Schotland op Maat. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

1.3
Als de reiziger een reis boekt bij Schotland op Maat, waarop deze reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de reis.

1.4
Schotland op maat kan een of meer reserveringen voor de reiziger maken. Hij brengt dan een of meer overeenkomsten tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener(s). Schotland op Maat is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en). Schotland op Maat kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, boot-overtochten, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers en bemiddelen bij het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen.

1.5
Schotland op Maat is niet verantwoordelijk voor het naar uw tevredenheid uitvoering van de geboekte diensten bij diverse dienstverleners, maar verwijst naar de algemene voorwaarden van die dienstverleners. Schotland op Maat is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

1.6
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Ook is de reiziger er zelf verantwoordelijk voor dat hij en de andere leden van het reisgezelschap bij het op reis gaan in het bezit zijn van geldige paspoorten of geldige identiteitskaarten. Hierover zal Schotland op Maat de reiziger bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken. Schotland op Maat zal de opdrachtgever in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze de opdrachtgever toegezonden worden en kan de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door Schotland op Maat laten herstellen.

1.7
Schotland op Maat kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen
2.1
De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2.2
De opdrachtgever is jegens Schotland op Maat en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven of via e-mail hem toegestuurd is. Een opdrachtbevestiging via e-mail wordt hierbij als rechtsgeldig beschouwd. Indien voor een dienst van Schotland op Maat zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Schotland op Maat dat vooraf bekend maken.

2.3
De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever via e-mail worden toegestuurd, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst. De (opdracht-)bevestiging die verzonden is via e-mail wordt hierbij als rechtsgeldig beschouwd.

2.4
In het geval de opdrachtbevestiging niet binnen 2 dagen via e-mail door Schotland op Maat is toegezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

2.5
De opdrachtgever is zowel jegens Schotland op Maat als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Schotland op Maat. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.


Artikel 3 De reserveringsopdracht
3.1 Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Schotland op Maat. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2 Prijswijzigingen
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3.3 Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Schotland op Maat moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

3.4 Zelf aangebrachte wijzigingen in de reis
Als de reiziger tijdens de reis besluit om geen gebruik te maken van een of meer door Schotland op Maat geboekte diensten bij dienstverleners, dan blijven de verplichtingen van de reiziger jegens Schotland op Maat en jegens de betreffende dienstverleners rechtsgeldig. Voor dienstverleners blijven de algemene voorwaarden van de betreffende dienstverlener(s) geldig.

3.5
Alle mededelingen van Schotland op Maat of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.


Artikel 4 Betalingen
4.1
De verschuldigde bedragen dienen binnen de door Schotland op Maat aangegeven termijn aan Schotland op Maat te zijn voldaan. Schotland op Maat is bevoegd - zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

4.2
Schotland op Maat zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).

4.3
Het restant van het verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Schotland op Maat te zijn ontvangen, tenzij anders afgesproken is. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4.4
Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Schotland op Maat heeft dan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

4.5
Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1
Schotland op Maat zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

5.4
Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Schotland op Maat geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Schotland op Maat draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

5.5
Voor zover Schotland op Maat zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Schotland op Maat beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.

5.6
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5.7
Schotland op Maat is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk
worden bevestigd.


Artikel 6 Documenten
6.1
Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Schotland op Maat algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

6.2
De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

6.3
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Schotland op Maat heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de
reisagent tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

6.4
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

6.5
Door of vanwege Schotland op Maat zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.


Artikel 7 Rente en incassokosten
7.1
De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Schotland op Maat heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

7.2
Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Schotland op maat is ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24399771

Wat wilt u graag in Schotland doen?


Privacy
Onze site maakt gebruik van cookies om de werking ervan te controleren en te optimaliseren. Wij volgen u echter niet, respecteren uw privacy en zullen altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan. U kunt meer over ons privacybeleid lezen op onze privacy-pagina.